? Angajari
Webmail Users Webmail loginHere

Anunturi angajari


angajari
ANUNT VOLUNTARIAT 15.04.2018

Incepand cu data de 15 aprilie 2018 pot face voluntariat la SAJ.Cta cei care indeplinesc urmatoareler conditii:

- Absolventi scoala postliceala
- Studenti anul II facultatea de asistenti cel putin
- Studenti facultatea de medicina cel putin anul III
Program de lucru cu voluntari
- Marti intre orele 12-15:
- Joi intre orele 09-12:


Anunt angajare prin concurs a 2 posturi de

Medic specialist medicină de familie

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs pentru ocuparea 2 posturi vacante, cu normă întreagă, medic specialist medicină de familie (pe perioadă nedeterminată) pentru Compartimentul asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Substaţia Eforie Sud, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 869 din 9 iulie 2015 (actualizat) pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare.ANUNT nr. 7.318 din data 06.06.2019

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN CONSTANŢA organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant(descarca anuntul in format pdf).

 • 1 post de Şofer autosanitară II la Compartiment de consultații de urgenţă şi transport sanitar neasistat – Staţia Centrală Constanța.


IV. Calendarul de desfasurare a concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: 10.06.2019 – 24.06.2019, orele 07.30 – 15.30
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
- selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 25.06.2019;
- depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 26.05.2019 – până la ora 15:30;
- verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişare rezultate contestaţii – 27.06.2019.verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişare rezultate contestaţii – 28.05.2019.
3. Proba scrisă se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judeţul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere proba scrisă – 02.07.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate proba scrisă – 02.07.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii proba scrisă – până la data de 03.07.2019 ora 15:00;
- analizare lucrare scrisă si afişare rezultate contestaţii – 04.07.2019.
4. Proba practică se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă practică – 05.07.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă practică – 05.07.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii probă practică – până la data de 08.07.2019 ora 15:00;
- analizare probă practică si afişare rezultate contestaţii – 09.07.2019.
5. Proba interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă interviu – 10.07.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă interviu – 10.07.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii probă interviu – până la data de 11.07.2019 ora 15:00;
- analizare probă interviu si afişare rezultate contestaţii – 12.07.2019.
6. rezultate finale concurs:
-15.07.2019 – afişare rezultate finale.

Relatii suplimentare se obtin de la Compartimentul RUNOS – telefon 0241/624.711 int. 138 sau pe site-ul institutiei www.ambulance-ct.ro.

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs

II. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 24.06.2019 ora 15:30, la Biroul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) cazier auto.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

V. Taxa de participare - 20 lei


VI. Relatii suplimentare la Compartimentul RUNOS, Mun. Constanta, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanta, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei: www.ambulance-ct.ro.


Bibliografiile, fişele de post, precum şi metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului fac parte integrantă din prezentul anunţ.


ANUNT nr. 7151 din 04/06/2019

Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant(descarca anuntul in format pdf).

 • 1 post Inginer II pentru Serviciul aprovizionare, achiziţii publice transport, administrativ, pază, protecţia muncii, P.S.I., evidenţă militară, apărare civilă, întreţinere şi reparaţii instalaţii şi clădiri – Staţia Centrală Constanţa.

IV. Calendarul de desfasurare a concursului:

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: 07.06.2019 – 21.06.2019, orele 07.30 – 15.30
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
- selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 24.06.2019;
- depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 25.06.2019 – până la ora 15:30;
- verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişare rezultate contestaţii – 26.06.2019.
3. Proba scrisă constă în completarea unui test grilă cu 50 de întrebări (timp 2 ore) şi se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judeţul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere proba scrisă – 01.07.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate proba scrisă – 01.07.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii proba scrisă – până la data de 02.07.2019 ora 15:00;
- analizare lucrare scrisă si afişare rezultate contestaţii – 03.07.2019.
4. Proba interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă interviu – 04.07.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă interviu – 04.07.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii probă interviu – până la data de 05.07.2019 ora 15:00;
- analizare probă interviu si afişare rezultate contestaţii – 08.07.2019.
5. rezultate finale concurs:
- 08.07.2019 – afişare rezultate finale.

Relatii suplimentare se obtin de la Compartimentul RUNOS – telefon 0241/624.711 int. 138 sau pe site-ul institutiei www.ambulance-ct.ro.

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs

II. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 21.06.2019 ora 15:30, la Biroul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

V. Taxa de participare - 20 lei


VI. Relatii suplimentare la Compartimentul RUNOS, Mun. Constanta, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanta, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei: www.ambulance-ct.ro.


Bibliografiile, fişele de post(descarca anuntul in format pdf), precum şi metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului fac parte integrantă din prezentul anunţ.


ANUNT nr. 5.964 din 09/05/2019

Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant(descarca anuntul in format pdf).

 • 1 post Economist II pentru Serviciul aprovizionare, achiziţii publice transport, administrativ, pază, protecţia muncii, P.S.I., evidenţă militară, apărare civilă, întreţinere şi reparaţii instalaţii şi clădiri – Staţia Centrală Constanţa.
 • - Procesul verbal de selectie dosare pentru ocuparea postului vacant (descarca anuntul in format pdf).

  - Procesul verbal proba scrisa pentru ocuparea postului vacant (descarca anuntul in format pdf).

  - Procesul verbal proba practica pentru ocuparea postului vacant (descarca anuntul in format pdf).

  - Procesul verbal proba interviu pentru ocuparea postului vacant (descarca anuntul in format jpg).IV. Calendarul de desfasurare a concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: 15.05.2019 – 28.05.2019, orele 07.30 – 15.30
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
- selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 29.05.2019;
- depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 30.05.2019 – până la ora 15:30;
- verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişare rezultate contestaţii – 31.05.2019.
3. Proba scrisă constă în completarea unui test grilă cu 50 de întrebări (timp 2 ore) şi se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judeţul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere proba scrisă – 06.06.2019 ora 12:00;
- afişare rezultate proba scrisă – 06.06.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii proba scrisă – până la data de 07.06.2019 ora 15:00;
- analizare lucrare scrisă si afişare rezultate contestaţii – 10.06.2019.
4. Proba practică se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă practică – 11.06.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă practică – 11.06.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii probă practică – până la data de 12.06.2019 ora 15:00;
- analizare probă practică si afişare rezultate contestaţii – 13.06.2019.
5. Proba interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă interviu – 14.06.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă interviu – 14.06.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii probă interviu – până la data de 17.06.2019 ora 15:00;
- analizare probă interviu si afişare rezultate contestaţii – 18.06.2019.
6. rezultate finale concurs:
Afişare rezultate finale concurs: 18.06.2019 – afişare rezultate finale.

Relaţii suplimentare la Biroul R.U.N.O.S., Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei www.ambulance-ct.ro.

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs

II. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 14.05.2019 ora 15:30, la Biroul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

V. Taxa de participare - 20 lei


VI. Relatii suplimentare la Compartimentul RUNOS, Mun. Constanta, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanta, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei: www.ambulance-ct.ro.


Bibliografia, fişa de post(descarca anuntul in format pdf), precum şi metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului fac parte integrantă din prezentul anunţ.


ANUNT nr. 5826 din 07 Mai 2019

Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea posturlui temporar vacant(descarca anuntul in format pdf).

 • 1 post Asistent medical generalist debutant S la Compartiment de asistenţă medicală de urgenţă şi transport medical asistat – Staţia Centrală Constanţa.

- Procesul verbal de selectie dosare concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante (descarca anuntul in format pdf).

- Procesul verbal proba scrisa concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante (descarca anuntul in format pdf).

Procesul verbal proba practica concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante(descarca anuntul in format pdf).

Procesul verbal proba interviu concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante(descarca anuntul in format pdf).

Raport final concurs pentru ocuparea posturilor temporar vacante(descarca anuntul in format pdf).

IV. Calendarul de desfasurare a concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: 13.05.2019 – 17.05.2019, orele 07.30 – 15.30
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
- selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 20.05.2019;
- depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 21.05.2019 – până la ora 15:30;
- verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişare rezultate contestaţii – 22.05.2019.
3. Proba scrisă constă în completarea unui test grilă cu 50 de întrebări (timp 2 ore) şi se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judeţul Constanţa, după cum urmează
- susţinere proba scrisă – 27.05.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate proba scrisă – 27.05.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii proba scrisă – până la data de 28.05.2019 ora 15:00;
- analizare lucrare scrisă si afişare rezultate contestaţii – 29.05.2019.
4. Proba practică se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă practică – 30.05.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă practică – 30.05.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii proba practică – până la data de 31.05.2019 ora 15:00;
- analizare proba practică si afişare rezultate contestaţii – 03.06.2019.
5. Proba interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă interviu – 04.06.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă interviu – 04.06.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii proba interviu – până la data de 05.06.2019 ora 15:00;
- analizare proba practică si afişare rezultate contestaţii – 06.06.2019.
6. rezultate finale concurs:
- 06.06.2019 – afişare rezultate finale.

Relatii suplimentare se obtin de la Compartimentul RUNOS – telefon 0241/624.711 int. 138 sau pe site-ul institutiei www.ambulance-ct.ro.

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs

II. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs în termen de 5 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 03.09.2018 ora 15:30, la Biroul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) copia certificatului de membru O.A.M.G.M.A.M.R., avizul anual sau adeverinţa şi copia asigurării de malpraxis.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

V. Taxa de participare - 20 lei


VI. Relatii suplimentare la Compartimentul RUNOS, Mun. Constanta, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanta, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei: www.ambulance-ct.ro.


Bibliografiile, fişele de post, precum şi metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului fac parte integrantă din prezentul anunţ.


Manager General
Dr. Badescu LaurentiuANUNT nr. 5.775 din 06.05.2019

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:(descarca anuntul in format pdf).

 • 1 post Şofer autosanitară II la Compartiment de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația Negru Vodă.

- Procesul verbal de selectie dosare concurs pentru ocuparea postului vacant(descarca anuntul in format pdf).

- Procesul verbal proba scrisa pentru ocuparea posturilor vacante(descarca anuntul in format pdf).

- Procesul verbal proba practică pentru ocuparea posturilor vacante(descarca anuntul in format pdf).

- Procesul verbal proba interviu pentru ocuparea posturilor vacante(descarca anuntul in format pdf).

- Raport final pentru ocuparea posturilor vacante(descarca anuntul in format pdf).ERATĂ LA BIBLIOGRAFIE DE CONCURS ȘOFER AUTOSANITARĂ II COMPARTIMENT DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ ȘI TRANSPORT MEDICAL ASISTAT – SUBSTAȚIA NEGRU VODA(descarca anuntul in format pdf)

Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, cu sediul în Municipiul Constanța, Str. Bravilor Nr. 1, Județul Constanța, CIF 7453157, reprezentantă legal prin Manager General Dr. Bădescu Laurențiu;

Privind clarificarea şi precizările în ceea ce privește Biblografia aferentă postului vacant de Șofer autosanitara II - Compartiment de asistență medicală de urgență și transport medical asistat – Substația Negru Vodă din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, publicat pe site-ul instituției www.ambulance-ct.ro;

Raportat la punctual cu nr. 7 din Bilbografie - Ordin al Ministerului Finantelor Publice nr. 2021/2013, Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP 1917/2005, precizăm că facem următoarea corecție, Ordin al Ministerului Sănătății nr.2021/2008, Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, este emis de Ministerului Sănătății nr.2021/2008 si nu de Ordin al Ministerului Finantelor Publice nr. 2021/2013.

IV. Calendarul de desfasurare a concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului urmator::

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: 10.05.2019 – 23.05.2019, orele 07.30 – 15.30
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
- selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 24.05.2019;
- depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 27.05.2019 – până la ora 15:30;
- verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişare rezultate contestaţii – 28.05.2019.
3. Proba scrisă se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judeţul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere proba scrisă – 31.05.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate proba scrisă – 31.05.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii proba scrisă – până la data de 03.06.2019 ora 15:00;
- analizare lucrare scrisă si afişare rezultate contestaţii – 04.06.2019.
4. Proba practică se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă practică – 05.06.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă practică – 05.06.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii probă practică – până la data de 06.06.2019 ora 15:00;
- analizare probă practică si afişare rezultate contestaţii – 07.06.2019.
5. Proba interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă interviu – 10.06.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă interviu – 10.06.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii probă interviu – până la data de 11.06.2019 ora 15:00;
- analizare probă interviu si afişare rezultate contestaţii – 12.06.2019.
6. rezultate finale concurs:
-13.06.2019 – afişare rezultate finale..

Relatii suplimentare se obtin de la Compartimentul RUNOS – telefon 0241/624.711 int. 138 sau pe site-ul institutiei www.ambulance-ct.ro.

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs

II. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 21.05.2019 ora 15:30, la Biroul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) cazier auto.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

V. Taxa de participare - 20 lei


VI. Relatii suplimentare la Compartimentul RUNOS, Mun. Constanta, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanta, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei: www.ambulance-ct.ro.


Bibliografiile, fişele de post, precum şi metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului fac parte integrantă din prezentul anunţ.


ANUNT nr. 5.581 din 02.05.2019

Serviciul de Ambulanță Județean Constanța organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:(descarca anuntul in format pdf).

 • 2 posturi Şoferi autosanitară II la Compartiment de consultații de urgenţă şi transport sanitar neasistat – Stația Centrală Constanța

- Procesul verbal de selectie dosare concurs pentru ocuparea posturilor vacante(descarca anuntul in format pdf).

- Procesul verbal proba scrisa dosare concurs pentru ocuparea posturilor vacante(descarca anuntul in format pdf).

- Procesul verbal proba practică dosare concurs pentru ocuparea posturilor vacante(descarca anuntul in format pdf).

- Procesul verbal proba interviu dosare concurs pentru ocuparea posturilor vacante(descarca anuntul in format pdf).

- Raport final dosar concurs pentru ocuparea posturilor vacante(descarca anuntul in format pdf).


ERATĂ LA BIBLIOGRAFIE DE CONCURS ȘOFER AUTOSANITARĂ II - COMPARTIMENT CONSULTAȚII DE URGENȚĂ LA DOMICILIU ȘI TRANSPORT SANITAR NEASISTAT – STAȚIA CENTRALĂ CONSTANȚA(descarca anuntul in format pdf)

Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, cu sediul în Municipiul Constanța, Str. Bravilor Nr. 1, Județul Constanța, CIF 7453157, reprezentantă legal prin Manager General Dr. Bădescu Laurențiu;

Privind clarificarea și precizările în ceea ce privește Biblografia aferente posturilor vacante de Șoferi autosanitara II - Compartiment de consultații de urgenţă şi transport sanitar neasistat – Stația Centrală Constanța din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, publicat pe site-ul instituției www.ambulance-ct.ro;

Raportat la punctual cu nr. 7 din Bilbografie - Ordin al Ministerului Finantelor Publice nr. 2021/2013, Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul MFP 1917/2005, precizăm că facem următoarea corecție, Ordin al Ministerului Sănătății nr.2021/2008, Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, este emis de Ministerului Sănătății nr.2021/2008 si nu de Ordin al Ministerului Finantelor Publice nr. 2021/2013.

IV. Calendarul de desfasurare a concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului urmator::

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: 08.05.2019 – 21.05.2019, orele 07.30 – 15.30
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
- selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 22.05.2019;
- depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 23.05.2019 – până la ora 15:30;
- verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişare rezultate contestaţii – 24.05.2019.
3. Proba scrisă se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judeţul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere proba scrisă – 29.05.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate proba scrisă – 29.05.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii proba scrisă – până la data de 30.05.2019 ora 15:00;
- analizare lucrare scrisă si afişare rezultate contestaţii – 31.05.2019.
4. Proba practică se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă practică – 03.06.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă practică – 03.06.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii probă practică – până la data de 04.06.2019 ora 15:00;
- analizare probă practică si afişare rezultate contestaţii – 05.06.2019.
5. Proba interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă interviu – 06.06.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă interviu – 06.06.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii probă interviu – până la data de 07.06.2019 ora 15:00;
- analizare probă interviu si afişare rezultate contestaţii – 10.06.2019.
6. rezultate finale concurs:
-11.06.2019 – afişare rezultate finale..

Relatii suplimentare se obtin de la Compartimentul RUNOS – telefon 0241/624.711 int. 138 sau pe site-ul institutiei www.ambulance-ct.ro.

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs

II. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 21.05.2019 ora 15:30, la Biroul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) cazier auto.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

V. Taxa de participare - 20 lei


VI. Relatii suplimentare la Compartimentul RUNOS, Mun. Constanta, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanta, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei: www.ambulance-ct.ro.


Bibliografiile, fişele de post, precum şi metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului fac parte integrantă din prezentul anunţ.


ANUNT nr. 5.368 din 25/04/2019

Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant(descarca anuntul in format pdf).

- Procesul verbal de selectie dosare concurs pentru ocuparea postului vacant(descarca anuntul in format pdf).

- Procesul verbal proba scrisa concurs pentru ocuparea postului vacant(descarca anuntul in format pdf).

- Procesul verbal contestatie proba scrisa concurs pentru ocuparea postului vacant(descarca anuntul in format pdf).

- ANUNŢ privind suspendarea şi reluarea procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a unui post vacant de Inginer specialist IA – Compartiment Tehnic - Serviciul mişcare exploatare auto, atelier întreţinere şi reparaţii auto, revizie tehnică - Staţia Centrală Constanţa.(descarca anuntul in format pdf)

 • 1 post Inginer specialist IA din cadrul Compartimentului Tehnic – Staţia Centrală Constanţa

IV. Calendarul de desfasurare a concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: 06.05.2019 – 17.05.2019, orele 07.30 – 15.30
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
- selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 20.05.2019;
- depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 21.05.2019 – până la ora 15:30;
- verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişare rezultate contestaţii – 22.05.2019.
3. Proba scrisă se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judeţul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere proba scrisă – 27.05.2019 ora 11:30;
- afişare rezultate proba scrisă – 27.05.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii proba scrisă – până la data de 28.05.2019 ora 15:00;
- analizare lucrare scrisă si afişare rezultate contestaţii – 29.05.2019.
4. Proba interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă interviu – 30.05.2019 ora 11:30;
- afişare rezultate probă interviu – 30.05.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii proba interviu – până la data de 31.05.2019 ora 15:00;
- analizare proba practică si afişare rezultate contestaţii – 03.06.2019.
5. rezultate finale concurs:
Afișare rezultate finale concurs: 04.06.2019 – afişare rezultate finale.

Relaţii suplimentare la Biroul R.U.N.O.S., Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei www.ambulance-ct.ro.

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs

II. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 14.05.2019 ora 15:30, la Biroul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, care va conţine următoarele documente:Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 17.05.2019 ora 15:30, la Biroul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

V. Taxa de participare - 20 lei


VI. Relatii suplimentare la Compartimentul RUNOS, Mun. Constanta, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanta, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei: www.ambulance-ct.ro.


Bibliografia, fişa de post(descarca anuntul in format pdf), precum şi metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului fac parte integrantă din prezentul anunţ.


ANUNT nr. 5.185 din 23/04/2019

Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant(descarca anuntul in format pdf).

 • 1 post Economist II pentru Serviciul aprovizionare, achiziţii publice transport, administrativ, pază, protecţia muncii, P.S.I., evidenţă militară, apărare civilă, întreţinere şi reparaţii instalaţii şi clădiri – Staţia Centrală Constanţa.


 • ERATĂ LA ANUNTUL DE CONCURS nr. 5.185 din 23/04/2019(descarca anuntul in format pdf)

  Serviciul de Ambulanță Județean Constanța, anulează concursul de ocupare a unui post vacant de Economist II în cadrul achiziţii publice transport, administrativ, pază, protecţia muncii, P.S.I., evidenţă militară, apărare civilă, întreţinere şi reparaţii instalaţii şi clădiri – Staţia Centrală Constanţa, în conformitate cu prevederile art. 37-39 din H.G. nr.286 din 23 martie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

  Prin prezentul anunț vă informăm că s-a dispus anularea concursului organizat de Serviciul de Ambulanță Județean Constanța pentru ocuparea funcției vacante de Economist II pentru Serviciul aprovizionare, achiziţii publice transport, administrativ, pază, protecţia muncii, P.S.I., evidenţă militară, apărare civilă, întreţinere şi reparaţii instalaţii şi clădiri – Staţia Centrală Constanţa, publicat în data de 25.04.2019, ca urmare a constatării unui viciu de procedură.

  Serviciul de Ambulanta Judetean Constața va relua procedura de organizare și desfășurare a concursului, cu respectarea prevederilor H.G.R. nr.286 din 23.03.2011(actualizat), urmând să fie comunicate ulterior datele de concurs.

  Relaţii suplimentare la Biroul R.U.N.O.S., Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei www.ambulance-ct.ro.

IV. Calendarul de desfasurare a concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: 30.04.2019 – 14.05.2019, orele 07.30 – 15.30
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
- selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 15.05.2019;
- depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 16.05.2019 – până la ora 15:30;
- verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişare rezultate contestaţii – 17.05.2019.
3. Proba scrisă se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judeţul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere proba scrisă – 22.05.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate proba scrisă – 22.05.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii proba scrisă – până la data de 23.05.2019 ora 15:00;
- analizare lucrare scrisă si afişare rezultate contestaţii – 24.05.2019.
4. Proba practică se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă practică – 27.05.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă practică – 27.05.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii probă practică – până la data de 28.05.2019 ora 15:00;
- analizare probă practică si afişare rezultate contestaţii – 29.05.2019.
5. Proba interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- susţinere probă interviu – 30.05.2019 ora 09:00;
- afişare rezultate probă interviu – 30.05.2019 ora 15:00;
- depunere contestaţii probă interviu – până la data de 31.05.2019 ora 15:00;
- analizare probă interviu si afişare rezultate contestaţii – 03.06.2019.
6. rezultate finale concurs:
Afişare rezultate finale concurs: 04.06.2019 – afişare rezultate finale.

Relaţii suplimentare la Biroul R.U.N.O.S., Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei www.ambulance-ct.ro.

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Acte necesare la dosarul de inscriere la concurs

II. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 14.05.2019 ora 15:30, la Biroul R.U.N.O.S. al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

V. Taxa de participare - 20 lei


VI. Relatii suplimentare la Compartimentul RUNOS, Mun. Constanta, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanta, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei: www.ambulance-ct.ro.


Bibliografia, fişa de post(descarca anuntul in format pdf), precum şi metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului fac parte integrantă din prezentul anunţ.


Anunt angajare prin concurs 0,5 post de Medic primar medicină de familie

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa organizează concurs pentru ocuparea 0,5 post vacant, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869 din 9 iulie 2015 (actualizat) pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru informare

descarca anuntul in format pdf

descarca anuntul din revista VIATA MEDICALA

Finalizarea procesului de depunere adosarelor

descarca anuntul in format pdf

Catalog proba scrisa concurs pentru ocuparea 0,5 post de Medic primar(descarca anuntul in format pdf).

Catalog revizuit proba scrisa concurs pentru ocuparea 0,5 post de Medic primar(descarca anuntul in format pdf).

Catalog proba practica concurs pentru ocuparea 0,5 post de Medic primar(descarca anuntul in format pdf).

Catalog proba finala concurs pentru ocuparea 0,5 post de Medic primar(descarca anuntul in format pdf).

IV. Calendarul de desfasurare a concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:


Manager General
Dr. Badescu Laurentiu