? Angajari
Webmail Users Webmail loginHere

Anunturi angajari


angajari
ANUNT VOLUNTARIAT 15.04.2018

Incepand cu data de 15 aprilie 2018 pot face voluntariat la SAJ.Cta cei care indeplinesc urmatoareler conditii:

- Absolventi scoala postliceala
- Studenti anul II facultatea de asistenti cel putin
- Studenti facultatea de medicina cel putin anul III
Program de lucru cu voluntari
- Marti intre orele 12-15:
- Joi intre orele 09-12:

ANUNT nr. 12.171 din 11 decembrie 2017

Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post - (descarca anuntul in format pdf).

  • 1 post temporar vacant Economist II pentru Serviciul Financiar - Contabilitate - Statia Centrala Constanta.

IV. Calendarul de desfasurare a concursului:

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

1. Depunerea dosarelor de înscriere la concurs: 14.12.2017 – 20.12.2017, orele 07.30 – 15.30
2. Selectarea dosarelor de înscriere la concurs:
- selectare dosare şi afişare rezultate selectare dosare de înscriere – 21.12.2017;
- depunere contestaţii rezultate selectare dosare de înscriere – 22.12.2017 – până la ora 15:30;
- verificarea îndeplinirii de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs şi afişare rezultate contestaţii – 27.12.2017.
3. Proba scrisă se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judeţul Constanţa, după cum urmează:
- 04.01.2018 ora 09:00 – susţinere proba scrisă şi afişare rezultate proba scrisă;
- 04.01.2018 ora 15:00 – depunere contestaţii proba scrisă;
- 05.01.2018 ora 08:00 – analizare lucrare scrisă si afişare rezultate contestaţii.
4. Proba practică se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- 05.01.2018 ora 09:00 – susţinere probă practică şi afişare rezultate probă practică;
- 05.01.2018 ora 11:00 – depunere contestaţii proba practică;
- 05.01.2018 ora 12:00 – analizare consemnări interviu si afişare rezultate contestaţii.
5. Proba interviu se va susţine la sediul instituţiei din Mun. Constanţa, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanţa, după cum urmează:
- 05.01.2018 ora 13:00 – susţinere probă interviu şi afişare rezultate probă interviu;
- 05.01.2018 ora 15:00 – depunere contestaţii proba interviu;
- 08.01.2018 ora 08:00 – analizare consemnări interviu si afişare rezultate contestaţii.
6. Rezultate finale concurs:
- 08.01.2018 – afişare rezultate finale

Relatii suplimentare se obtin de la Compartimentul RUNOS – telefon 0241/624.711 int. 138 sau pe site-ul institutiei www.ambulance-ct.ro.

I. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


V. Taxa de participare - 20 lei


VI. Relatii suplimentare la Compartimentul RUNOS, Mun. Constanta, Str. Bravilor Nr. 1, Judetul Constanta, telefon 0241/624.711 int. 138 si pe site-ul institutiei: www.ambulance-ct.ro.


Bibliografiile, fişele de post, precum şi metodologia privind condiţiile de participare şi de desfăşurare a concursului fac parte integrantă din prezentul anunţ.


Manager General
Dr. Badescu Laurentiu